ข้อมูล

ผลรวมของตัวอักษร

ผลรวมของตัวอักษร


ค้นหาตัวเลขเพื่อแทนที่ตัวอักษรแต่ละตัวของผลรวมถัดไปเพื่อให้ผลลัพธ์ถูกต้อง ตัวอักษรที่แตกต่างกันจะต้องถูกกำหนดให้กับตัวเลขที่แตกต่างกันและตัวอักษรที่เท่ากันทั้งหมดแสดงถึงหมายเลขเดียวกัน:

ทางออก

มีวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หลายประการ:

D = 5, O = 2, S = 3, C = 0, H = 9
D = 6, O = 2, S = 3, C = 4, H = 9
D = 6, O = 2, S = 8, C = 5, H = 1
D = 7, O = 2, S = 3, C = 8, H = 9
D = 7, O = 2, S = 8, C = 9, H = 1


วีดีโอ: เปลยนตวเลข ใหเปนตวหนงสอดวย Excel (กันยายน 2021).